Media Manga List of chapters Omakes Anime List of episodes OVAs DVDs Music Opening songs Ending songs Character songs Games Characters Deimon Devil Bats Sena Kobayakawa Yoichi Himura Ryokan Kurita Taro Raimon Mamori Anezaki Ojo White Knights Seijuro Shin Haruto Sakuraba Ichiro Takami Makoto Otawara Kyoshin Poseidon Shun Kakei Kengo Mizumachi Teikoku Alexanders Takeru Yamamoto Taka Honjo Karin Koizumi Kureji Hera Community Recent blog posts Forum Chat